+91 8679200111
hasguru@gmail.com

संस्कृत सामान्य ज्ञान

 1. शिक्षा + ……… = शिक्षक (पदपूर्ति कुरू)
  (अ) प्वुल् (ब) ल्यूट् (स) वुन् (द) नञ्
 2. आधारभूत कस्य शिक्षा आसीत?
  (अ) गांधी (ब) नेहरू (स) वल्लभ (द) रॉस
 3. कथा शिक्षणस्व विधि: नास्ति?
  (अ) व्यास (ब) व्याख्या (स अचय (द) गीत
 4. बलायतेन समादः अस्ति?
  (अ) पठन (ब) भाषण (स) श्रवण (द) लेखन
 5. रुपरेखा विधि भवेत?
  (अ) गद्ये (ब) पद्ये (स) अनुवादे (द) नाट्य शिक्षणे
 6. किम निकषं कविनाम?
  (अ) पद्यम् (ब) गद्यम् (स) नाटयम् (द) गद्यम
 7. व्यक्त वाचने प्रथमः?
  (अ) समवेत (ब) आदर्ष (स) अनुकरण (द) द्रुतवाचना
 8. अवागरात पदे कति उपसर्गः?
  (अ) 1 (ब) 2 (स) 3 (द) 4
 9. सूत्रचक्रे असिद्ध पादाः कति?
  (अ) 32 (ब) 29 (स) 7.25 (द) 3
 10. धातु सूत्र गणादि किम्?
  (अ) आदेश (ब) प्रत्याहार (स) रक्तम् (द) उपदेशम्
 11. हलः भवेत् (यत्ना:)?
  (अ) 4 (ब) 5 (स) 8 (द) 3
 12. शिव सूत्र द्विस्थानीय वर्णाः कति?
  (अ) 8 (ब) 10 (स) 32 (द) 41
 13. उच्चारण स्थानानि कति?
  (अ) 4 (ब) 07 (स) 11 (द) 8
 14. अलं योगे भवेत्?
  (अ) द्वितीया (ब) पंचमी (स) द्वित्वं (द) तृतीया
 15. कुण्ठितः पदे संधि अस्ति?
  (अ) अनुस्वार (ब) विसर्ग (स) परसवर्ण (द) स्वर
 16. अव्यवाकृतिः विधिः कस्य?
  (अ) गद्ये (ब) पद्ये (स) व्याकरणे (द) साहित्ये
 17. यूनस्ति सूत्रेण सिद्धति-
  (अ) युवक (ब) युवती (स) युवा (द) युवति
 18. एकोविंषति वर्णाः कुत्र?
  (अ) सम्धरे (ब) वंषस्थे (स) दीपके (द)
  शार्दूलविक्रीडित
 19. ……. वन्दे जगद्गुरुम-
  (अ) कृष्णाय (ब) कृष्णे (स) कृष्णम् (द) कृष्णस्य
 20. ‘भवत् पंचमी बहुवचने-
  (अ) भवन्तम् (ब) भवदेभ्यः (स) भवत्सु (द) भवताम्
 21. त्वं लिखसि कर्मचात्ये-
  (अ) त्वया लिख्यसे (ब) त्वया लिख्यते
  (स) त्वां लिख्यते (द) नकोऽपि
  22 पत्ये शेते अत्र का संज्ञा?
  (अ) अपादान (ब) करण (स) सम्प्रदान (द) अधिकरण
 22. इत्संज्ञा विधायकं सूत्रामस्ति-
  (अ) अदर्शन लोपः (ब) आदित्येन सलेता
  (स) हलन्त्यम् (द) तस्य लोपः
 23. संयोग संज्ञा भविष्यति-
  (अ) द्वयोः स्वरयोः मध्ये। (ब) द्वयोः व्यंजनयोः मध्ये।
  (स) द्वयोः वाक्ययोः मध्ये। (द) द्रयोः पदयोः मध्ये।
 24. कस्मिनपदे दीर्घसन्धिः अस्ति-
  (अ) नास्ति (ब) चैत्र (स) पावकः (द) रमेशः
 25. कृतवान् इति पदे कृ धातो प्रत्ययः स्वात्-
  (अ) वतुप (ब) क्तवतु (स) क्त (द) शानच
 26. उच्चारण स्थान दृष्ट्या असुमेलित वर्णमस्ति?
  (अ) घ (ब) अं (स) अ (द) ह
 27. ‘यय प्रत्याहारे कति वर्णाः सम्मिलिताः भवन्ति-
  (अ) षडविंषति (ब) एकोनत्रिषत् (स) पंच (द)षड
 28. को ध्वनिः अघोष मह्मप्राणः अस्ति-
  (अ) छ (ब) घ (स) ज (द) द
 29. संस्कृत भाषा कीदृषी अस्ति-
  (अ अयोगात्मिका (ब) श्लिष्टयोगात्मिका
  (स) प्रशिष्ट योगत्मका (द) अशिष्टयोगात्मका
 30. अर्द्धस्वरः अस्ति-
  (अ) य व (ब) य म (स) त व (द)न य
 31. ‘यम् प्रत्याहारे: कतिवर्ण:-
  (अ) 9 (ब) 5 (स) 12 (द) 16
  उत्तर: 1 (स). 2. (अ) 3. (स) 4. (ब) 5. (स) 6. (ब) 7.
  (क) 8. (ब) 9.(द) 10. (द) 11. (ब) 12. (व) 3. (द) 14. (द) 15. (स) 16. (स) 17. (द) 18.(अ) 19.(स) 20.(क) 21. (ब) 22. (स) 23. (स) 24. (क) 25. (अ) 26. (क) 27. (ब) 28. (ब) 29. (अ) 30. (क) 31. (अ) 32. (अ)

Leave a Reply